Regulamin rekrutacji -   Szczegółowe kryteria przyjmowania uczniów do klasy pierwszej
Salezjańskiej Publicznej Szkoły Branżowej I stopnia na rok szkolny 2017/2018.

 

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół na rok szkolny 2017/2018 oraz Statutu Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, Statutu Salezjańskiej Publicznej Szkoły Branżowej I stopnia, komisja rekrutacyjna ustala następujące kryteria naboru do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Branżowej I stopnia  w Oświęcimiu.

 §1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Branżowej I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy ukończyli naukę w gimnazjum w roku 2017.
 2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) – malopolska.edu.com.pl
 3. Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły” według wzoru stanowiącego wydruk z systemu rejestracji internetowej, które składają w szkole pierwszego wyboru.

 §2

 1. Terminy rekrutacji (uwaga! sekretariat szkoły w sprawie rekrutacji pracuje od 9:00 do 13:00 wyłącznie w dni robocze o ile nie zaznaczono inaczej):

Od 24 kwietnia 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 - składanie podań/wniosków/ do sekretariatu szkoły. (zakładanie kont w systemie do 12 czerwca)

Od 23 czerwca 2017 r. od godziny 9:00 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 14.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o orginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty wymienione w § 3.

Do 27 czerwca 2017 roku do godziny 15:00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

30 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30 czerwca 2017 r.(od 12:00 do 15:00) i 03 lipca 2017 r(od 8:00 do 15:00) - badanie lekarza medycyny pracy (dotyczy uczniów którzy wybrali kształcenie zawodowe tj. technikum lub szkołę branżową)

do 05 lipca 2017 roku do godziny 15:00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumentów wymienionych w § 3, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

07 lipca 2017 roku godzina 12:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Od 10 lipca 2017 r. od godziny 12:00 do 18 lipca 2017 r do godziny 14:00 – postępowanie uzupełniające. [Kontakt z sekretariatem tel. 338443464 wew.126]

Do 28 sierpnia 2017 roku do godz. 12:00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 sierpnia - 16 sierpnia 2017 r. - obóz integracyjny dla nowo przyjętych uczniów klas pierwszych (udział obowiązkowy) Miejsce: Zakład Salezjański w Oświęcimiu, koszt 280 zł.

 

 §3

1.Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

opinia księdza katechety

zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

zdjęcia do legitymacji 3 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

szkolną kartę informacyjną (do pobrania na dole strony)

kartę przyjęcia (do pobrania na dole strony)

formularz oświadczeń rodzica/prawnego opiekuna (do pobrania na dole strony)

zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

jeśli kandydat posiada to dodatkowo - wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Kartę uczestnika obozu (do pobrania na dole strony)

 §4

 1. Sposób przeliczania na punkty stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu (do pobrania na dole strony)

 

 1. Przedmioty punktowane dla klasy operator orbrabiarek skrawających

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

 1.  Przedmioty punktowane dla klasy stolarz

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

 1.  Przedmioty punktowane dla mechanik pojazdów samochodowych

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

 §5

 1. Ustala się dolny limit punktowy jaki musi posiadać kandydat starający się o przyjęcie do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Branżowej I stopnia i wynosi on 40 pkt.
 2. Do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Branżowej I stopnia przyjętych zostanie 90 kandydatów o najwyższej liczbie punktów. Pozostawia się 2 miejsca w każdej klasie do dyspozycji dyrektora szkoły.
 3. Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
 4. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.

 

 pliki do pobrania (wydrukowane i wypełnione czytelnie dokumenty dostarczamy wraz z oryginałem świadectwa i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego):

 

Załącznik 1 

Karta przyjęcia

Karta informacyjna

Formularz oświadczenia rodzica

Karta uczestnika obozu 

Karta przyjęcia do internatu