Ogłoszenie: staże i praktyki 2018

„Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu"

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

NA WAKACYJNE STAŻE I PRAKTYKI

 

Uprawnieni uczniowie:

 • WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS I – III TECHNIKUM (staże)
 • WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS I – II SZKOŁY ZAWODOWEJ I BRANŻOWEJ (praktyki)

 

KRYTERIA:

 • jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację
 • jak najwyższa ocena zachowania
 • jak najwyższa klasa T/ZSZ
 • płeć

 

Ilość miejsc: 30

W razie większej ilości zgłoszeń, ilość miejsc zostanie zwiększona.

 

KORZYŚCI:

 • Stypendium w wysokości 1500 zł netto za udział w 150 godzinach stażu/praktyki (19 dni).

Stypendium jest wypłacane przez szkołę po zakończeniu stażu / praktyki. Wymagana obecność: 100%. W razie nieobecności, staż/praktyka jest wydłużany, aby zrealizować pełne 150 godzin.

 • Zwrot kosztów dojazdu w cenie biletów transportu publicznego na całej trasie, na podstawie oświadczenia ucznia i cenników przewoźników. W razie dojazdu samochodem własnym, zwrot również do wysokości ceny biletów.
 • Profesjonalna nowa odzież ochronna

 

Czas trwania stażu / praktyki: 150 godzin.

Staż / praktykę można odbyć w ciągu 19 kolejnych dni od poniedziałku do piątku lub podzielić
np. 2 tygodnie w lipcu, 2 tygodnie w sierpniu. Staż / praktykę  można rozpocząć od 25 czerwca.

 

WYBÓR PRACODAWCY:

 • uczeń samodzielnie wskazuje pracodawcę, z którym uzgadnia możliwość i termin odbycia stażu / praktyki

LUB

 • uczeń proponuje pracodawcę, u którego chciałby odbyć staż / praktykę a wszystkie uzgodnienia prowadzi szkoła

LUB

 • uczeń wskazuje miejscowość w której chciałby odbyć staż / praktykę, a pracodawcy poszukuje szkoła i wszystkie uzgodnienia prowadzi szkoła

 

Do wszystkich klas przyjdzie pracownik z biura projektów i rozda każdemu uczniowi formularze rekrutacyjne. Wypełnione dokumenty będą przyjmowane w biurze projektów od 01 marca do 30 kwietnia.

 

Dokumenty proszę przynosić jaknajwcześniej aby szkoła mogła uzgodnić
z każdym pracodawcą korzystne warunki.