Regulamin rekrutacji -   Szczegółowe kryteria przyjmowania uczniów do klasy pierwszej
Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Oświęcimiu na rok szkolny 2017/2018.

 

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół na rok szkolny 2017/2018 oraz Statutu Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, Statutu Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, komisja rekrutacyjna ustala następujące kryteria naboru do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcące  w Oświęcimiu.

 

§1

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy ukończyli naukę w gimnazjum w roku 2017.

2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) – malopolska.edu.com.pl

3. Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły” według wzoru stanowiącego wydruk z systemu rejestracji internetowej, które składają w szkole pierwszego wyboru.

 

§2

1. Terminy rekrutacji (uwaga! sekretariat szkoły w sprawie rekrutacji pracuje od 9:00 do 13:00 wyłącznie w dni robocze o ile nie zaznaczono inaczej):

Od 24 kwietnia 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 - składanie podań/wniosków/ do sekretariatu szkoły. (zakładanie kont w systemie do 12 czerwca)

Od 23 czerwca 2017 r. od godziny 9:00 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 14.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o orginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty wymienione w § 3.

Do 27 czerwca 2017 roku do godziny 15:00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

30 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30 czerwca 2017 r.(od 12:00 do 15:00) i 03 lipca 2017 r(od 8:00 do 15:00) - badanie lekarza medycyny pracy (dotyczy uczniów którzy wybrali kształcenie zawodowe tj. technikum lub szkołę branżową)

do 05 lipca 2017 roku do godziny 15:00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumentów wymienionych w § 3, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

07 lipca 2017 roku godzina 12:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Od 10 lipca 2017 r. od godziny 12:00 do 18 lipca 2017 r do godziny 14:00 – postępowanie uzupełniające. [Kontakt z sekretariatem tel. 338443464 wew.126]

Do 28 sierpnia 2017 roku do godz. 12:00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 sierpnia - 16 sierpnia 2017 r. - obóz integracyjny dla nowo przyjętych uczniów klas pierwszych (udział obowiązkowy) Miejsce: Zakład Salezjański w Oświęcimiu, koszt 280 zł.

 

§ 3

1.Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

·         oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

·         oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

·         opinia księdza katechety

·         zdjęcia do legitymacji 3 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

·         szkolną kartę informacyjną (do pobrania na dole strony)

·         kartę przyjęcia (do pobrania na dole strony)

·         formularz oświadczeń rodzica/prawnego opiekuna (do pobrania na dole strony)

·         zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

·         w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

·         jeśli kandydat posiada to dodatkowo - wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

·         kartę uczestnika obozu (do pobrania na dole strony)

 

§ 4

1. Sposób przeliczania na punkty stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu (do pobrania na dole strony)

 

2. Przedmioty punktowane dla klasy humanistycznej:

 

język polski

matematyka

j. angielski

historia

 

3.  Przedmioty punktowane dla klasy matematyczno-informatycznej:

 

język polski

matematyka

informatyka

geografia

 

4.  Przedmioty punktowane dla klasy biologiczno-chemicznej:

 

język polski

matematyka

biologia

chemia

 

§5

1. Ustala się dolny limit punktowy jaki musi posiadać kandydat starający się o przyjęcie do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego i wynosi on 100 pkt.

2. Do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego przyjętych zostanie 90 kandydatów o najwyższej liczbie punktów. Pozostawia się 2 miejsca w każdej klasie do dyspozycji dyrektora szkoły.

3. Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.

4. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

 pliki do pobrania (wydrukowane i wypełnione czytelnie dokumenty dostarczamy wraz z oryginałem świadectwa i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego):

 

Załącznik 1 

Karta przyjęcia

Karta informacyjna

Formularz oświadczenia rodzica

Karta uczestnika obozu 

Karta przyjęcia do internatu